How to do Aikido – Yonkyo

How does Aikido work? MAGIC!😀
Yonkyo atau teknik keempat dalam aikido yang dikembangkan O’Sensei, onegaishimasu😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s